Artikel is toegevoegd aan uw mandje
 +31 (0)26 795 05 26

ALGEMENE VOORWAARDEN 

van BINQ Promotions, gevestigd en kantoorhoudend te Huissen.

 

ARTIKEL 1           DEFINITIE

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Partijen:
 • - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, in opdracht van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht
 • - BINQ Promotions: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert
 • Zaken:
 • - Zaken: zowel door BINQ Promotions te leveren goederen als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.                                                                                                    

 

ARTIKEL 2           TOEPASSELIJKHEID

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen opdrachtgever en BINQ Promotions deze algemene voorwaarden van toepassing.    
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen BINQ Promotions en een derde, indien die derde bij de uitvoering van de        overeenkomst tussen BINQ Promotions en de opdrachtgever wordt betrokken.
 • Wijzigingen in de overeenkomst en afwijzingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen BINQ Promotions en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3           OFFERTE

 

 • Alle aanbiedingen van BINQ Promotions, in welke vorm dan ook, zijn voor BINQ Promotions vrijblijvend en zijn gebaseerd op de levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
 • Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft BINQ Promotions het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door BINQ Promotions verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden BINQ Promotions niet.

 

ARTIKEL 4           PRIJZEN

 • De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de op dat moment kostenbepalende factoren. BINQ Promotions heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

ARTIKEL 5           TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand doordat door BINQ Promotions aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging wordt gezonden, welke de opdrachtgever dient te bevestigen. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van de door BINQ Promotions in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

  

ARTIKEL 6           UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • BINQ Promotions staat in voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst. BINQ Promotions mag afgaan op de informatie en de specificaties die de opdrachtgever heeft verstrekt met de betrekking op de opdracht. BINQ Promotions zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Indien door BINQ Promotions een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, voor model of voorbeeld.
 • Monsters ontvangt u vrijblijvend, stuurt u deze niet binnen 14 dagen, onbeschadigd, retour in de originele verpakking dan worden de artikelprijzen alsmede de verzendkosten aan de opdrachtgever gefactureerd.
 • Indien door BINQ Promotions DTP werkzaamheden zijn verricht, welke uiteindelijk niet lijden tot een opdracht, worden de gewerkte uren a € 45,- aan de opdrachtgever gefactureerd.
 • BINQ Promotions heeft het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 7           LEVERINGEN EN LEVERTIJD

 • De levering geschiedt: af fabriek. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De door BINQ Promotions opgegeven levertijden gelden slecht bij benadering en zijn nimmer  te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de werkomstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden, of doordat de voor de uitvoerig van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als noodzakelijk is, onverminderd een beroep op artikel 10 van kracht. Het is BINQ Promotions toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BINQ Promotions bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Een meer of minderlevering van 10% kan voorkomen en dient te worden geaccepteerd.

  

ARTIKEL 8           LEVERING VAN BEDRUKTE ZAKEN

  

 • Ingeval BINQ Promotions opdracht krijgt tot levering van speciaal te behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is de opdrachtgever verplicht tot aanlevering van reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit. Drukkleuren: gelieven altijd het Pantone (PMS) kleurnummer aan te geven van uw huisstijlkleur(en). Wij kunnen niet altijd garanderen dat het uiteindelijke drukresultaat exact overeenkomst met het door u opgegeven kleurnummer. Vooral wanneer gedrukt wordt op gekleurde ondergronden of bepaalde specifieke materialen kan een kleine afwijking ontstaan. BINQ Promotions doet zijn uiterste best om de door u opgegeven kleuren zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.
 • BINQ Promotions is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht BINQ Promotions zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor de leggen aan de opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
 •  
 • Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.  

  

ARTIKEL 9           RECLAMES

 • Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijving waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der zaken en welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Reclames terzake van de hoogte van de door BINQ Promotions verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 • Door de door BINQ Promotions geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan BINQ Promotions garantie heeft gegeven.
 • Door BINQ Promotions als ondeugdelijk erkende zaken zullen hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichtingen.
 • Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van BINQ Promotions, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van
 • aansprakelijkheid.    

                    

ARTIKEL 10        OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BINQ Promotions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BINQ Promotions niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstaking in het bedrijf van BINQ Promotions daaronder begrepen.
 • Indien BINQ Promotions door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard  verhinderd is de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechtelijke toekomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

 

ARTIKEL 11        EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • BINQ Promotions behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien BINQ Promotions in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeven van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendomsrecht eveneens totdat de opdrachtgever ook deze vordering van BINQ Promotions geheel heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die BINQ Promotions jegens de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens BINQ Promotions. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarom verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij de opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra BINQ Promotions de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vordering uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens BINQ Promotions tekort zal schieten, is BINQ Promotions gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.  

  

ARTIKEL 12        BETALING

 • BINQ Promotions is gerechtigd facturen elektronisch te versturen. Afnemer gaat reeds nu voor alsdan akkoord met het elektronisch versturen van facturen door BINQ Promotions.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan BINQ Promotions binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe dan ook gemaakt, van de opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaalde gelaten facturen. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan. BINQ Promotions is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, na haar oordeel, voldoende vooruitbetaling of zekerheid van het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen, waarbij BINQ Promotions gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien de opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van BINQ Promotions vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij in verzuim; de opdrachtgever zal over het openstaande bedrag een rente, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% dienen te betalen, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een gehele maand. Alle door BINQ Promotions te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,- zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
 • - over de eerste € 3000,-                            15%
 • - over het meerdere tot € 6000,-                 10%
 • - over het meerdere tot € 15.000,-                8%    
 • - over het meerdere tot € 60.000,-                5%
 • - over het meerdere boven € 60.000,-          3%
 • Indien opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij BINQ Promotions op de opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 13        AANSPRAKELIJKHEID

 • Geringe afwijkingen in kleur, maat, gewicht en bedrukking kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. De aansprakelijkheid van BINQ Promotions is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot de factuurwaarden van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid van BINQ Promotions voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 14        GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT / FORUMKEUZE

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen BINQ Promotions en de opdrachtgever ontstaan zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.
 • Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

  

ARTIKEL 15        OVERIGE BEPALINGEN

 • De in deze algemene voorwaarden gebruikte kopjes bij de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikte worden voor interpretatiedoeleinden ter zake van hetgeen in de artikelen is opgenomen.
 • BINQ Promotions heeft het recht op deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
 • Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft BINQ Promotions het recht om daarvoor in de plaats te stellen – een voor de opdrachtgever niet onredelijke bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.OVER BINQ PROMOTIONS

BINQ Promotions is specialist in relatiegeschenken, promotieartikelen en gifts. Wij zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van producten die bij uw bedrijf passen.

Alle producten die u uitdeelt, of dit nu een pen, paraplu of een prachtige fles wijn is, is een product dat uw boodschap draagt.


Dat is precies de reden dat het zo belangrijk is om goed na te denken over wat u weggeeft en met welk doel u dat doet.
BINQ Promotions begeleidt u hierbij graag.

CONTACT

BINQ Promotions

50.000+ PRODUCTENDATABASE